Dofinansowanie EFRROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: „Rozwój działalności gospodarczej firmy PRO-GEO poprzez zakup maszyn i urządzeń
w celu wdrażania nowych technologii w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych”
mająca na celu rozwój działalności gospodarczej na terenie LGD poprzez zakup innowacyjnego sprzętu geodezyjnego
oraz utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.