FAQ

P. Chcę wznowić granice…

O. Na podstawie Art. 39 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne znaki graniczne mogą być wznowione bez potrzeby przeprowadzania postępowania rozgraniczeniowego. Czynności te wykonują firmy geodezyjne, zawiadamiając strony oraz sporządzając protokół z tych czynności, podpisany przez zainteresowane strony.

Wznowieniu mogą podlegać znaki graniczne, powstałe w ramach:

  • Rozgraniczenia nieruchomości,
  • Podziału nieruchomości,
  • Scalenia i podziału nieruchomości,
  • Scalenia i wymiany gruntów.

Ważnym elementem wznowienia znaków granicznych jest powiadomienie o tym fakcie stron. Czynności „nieoficjalne”, bez sąsiadów, są nie zgodne z prawem a cena za taką usługę nie jest wcale niższa. To tak, jakby „kupić samochód bez dowodu rejestracyjnego”.

P. Do czego służy mapa do celów projektowych?

O. Jednym z pierwszych kroków zmierzających do rozpoczęcia procesu inwestycyjno-budowlanego jest sporządzenie przez geodetę mapy do celów projektowych. Na jej podstawie architekt opracowuje plan zagospodarowania działki, który jest niezbędnym elementem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

W zależności od wymagań zleceniodawcy, mapa do celów projektowych może być wykonana w technologii tradycyjnej (analogowej) oraz w wersji cyfrowej (numerycznej np. w formacie DWG lub DXF).

Zawiera ona aktualne informacje o wszystkich danych dotyczących obszaru projektowanej inwestycji, oraz obszaru otaczającego teren w odległości 30 metrów. Zaleca się ustalenie przebiegu granic podczas wykonywania mapy do celów projektowych w miejscach, gdzie dane dotyczące położenia punktów granicznych są nie dokładne. Pozwala to na zaprojektowanie budynku w odległości poniżej 4 metrów od granicy, a także w przyszłości możliwość wznowienia znaków granicznych bez większych problemów.

P. Po co tyczenie obiektów w terenie?

O. ”Inwestorzy są obowiązani zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę”.

Art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Tyczenie odbywa się po uprzednim geodezyjnym opracowaniu mapy zagospodarowania terenu. Na gruncie wyznacza się położenie przestrzenne zaprojektowanego obiektu w stosunku do granic nieruchomości i szczegółów sytuacyjnych oraz punktów osnowy. Fakt ten, odnotowuje się w dzienniku budowy. Wytyczenie obiektu w terenie, musi być poprzedzone zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych przez inwestora minimum 7 dni przed planowanymi pracami przygotowawczymi.

Tyczeniu podlegają obrysy budynków i osie ścian a także przyłącza i sieci. W miarę potrzeb, na czas trwania inwestycji, może również zostać założony reper roboczy (punkt o określonej wysokości).

Tyczenie obiektów w terenie jest niezwykle ważną czynnością w procesie inwestycyjnym. Zgubna teoria, iż zrealizowanie przyłącz w innym miejscu względem projektowanego położenia, nie spowoduje żadnych problemów, a tylko zostanie więcej pieniędzy w kieszeni inwestora. Nic bardziej mylnego. Może mieć to bardzo poważne skutki dla inwestora, np. problemy z możliwością oddania budynku do użytku, czy też wymóg wykonania nowego projektu budowlanego, co wiąże się z niewspółmiernie większymi kosztami. Dlatego czynności te najlepiej oddać w ręce kompetentnych i profesjonalnych osób.

P. Co to rozgraniczenie?

O. Rozgraniczenie jest jednym ze sposobów ustalania przebiegu granic. Podczas rozgraniczenia sporządza się protokół graniczny oraz utrwala punkty trwałymi znakami granicznymi. Przy ustalaniu granic bierze się pod uwagę dokumenty określające położenie punktów granicznych. Strony mogą również spisać akt ugody, który ma moc ugody sądowej i może zostać podważony wyłącznie w postępowaniu przed sądem powszechnym. Możliwe jest również sporządzenie protokołu granicznego ustalającego przebieg granicy na podstawie zgodnych wskazań stron. W takim przypadku organ prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe wydaje decyzję o rozgraniczeniu. Punkty graniczne, dla których wydana została decyzja o rozgraniczeniu, mogą później być przedmiotem wznowienia znaków granicznych, co podnosi wartość z powodu trwałości ich położenia.

Postępowanie rozgraniczeniowe wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wobec tego organem właściwym do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego jest urząd gminy (miasta).

Postępowanie rozgraniczeniowe może mieć dwie fazy:

  • Obligatoryjną – administracyjną,
  • Sądową – jeśli w trakcie postępowania administracyjnego nie zostanie spisany akt ugody, bądź zostanie wydana decyzja o umorzeniu postępowania z powodu sporu lub też wydana zostanie decyzja o rozgraniczeniu a strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy zażąda w terminie 14 dni przekazania sprawy sądowi.